Детали за книгата

Криминолошки профил

350 ден

Магистерскиот труд на Крсте Маљановски е прв труд, кој со соодветна научна методологија и соодветен теоретски пристап го проучува кривичното дело силување и неговите сторители во РМ на начин и со метод што му овозможија да ги изведе битните карактеристики на ова дело во однос на вкупниот криминалитет и криминалитетот од соодветна глава и карактеристиките на сторителот на овој криминалитет со обид да се создаде тип на сторител на кривичното дело силување.

Овие истражувања во криминологијата имаат посебно значење бидејќи треба да послужат како основа за проверка, и на нов начин да се обликуваат инкриминациите во кривичниот законик …

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox