Детали за книгата

Постмодернизам и вродувањето на Марсел Дишан

1,000 ден

Приспособувајќи се на феминистичките, психоаналитички и деридијански концепции на толкувања како размена на половите идентитети, Џонс нуди длабока интерпретација на делата на Дишан и неговите теории за уметничко производство. Таа го реконструира Дишан како автор без определен пол чијшто подарок кон модернизмот може да се види на најдобар начин во однос на потенцијалите на неговата редимејд за расчленување на спротивните поими за полова разлика и субјективност.

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox