Детали за книгата

Македонија и копнежот за слобода

400 ден

(28) Книгата „Македонија и нејзиниот копнеж за слобода“ претставува краток географско-историски преглед на Македонија. Во оваа смисла, во текстот има повеќе наслови кои се однесуваат на името и географскиот опфат на Македонија, на нејзината клима, на водните и рудните богатства, сообраќајната инфраструктура, стопанските можности, населението, суштината на македонското прашање, политичката судбина на Македонија во конкретното време итн. Шалдев пишува со конкретна мисла, неговата лична определба, но и субјективниот став, доминираат во текстот.

Категорија: Автор:

Сподели ја книгата

WordPress Lightbox